Allmänna villkor LucidERP – Abonnemang (SaaS)

Allmänna villkor LucidERP – Abonnemang (SaaS)

1. Inledning

2. Abonnemangsavtal

3. Nyttjanderätt

4. Uppstart av tjänsterna

5. Databehandling och integritet

7. Avtalsperiod och uppsägning

8. Förtida upphörande

9. Säkerhet

10. Support

11. Immateriella rättigheter

12. Sekretess

13. Garanti och garantibegränsning

14. Ansvarsbegränsning

15. Avtalande parter och gällande lag

16. Definitioner

1. Inledning

Dessa allmänna villkor (“AV”) reglerar din användning av de tjänster (“Tjänsterna”) som tillhandahålls av Lucid ERP Sweden AB ("Lucid”). Du köper tillgång till Tjänsterna direkt från Lucid. Dessa AV gäller mellan Lucid och dig och reglerar Lucids skyldigheter gentemot dig som Kund och dina skyldigheter som Kund och Användare av Tjänsterna. I AV förekommer begrepp med inledande versal. I de fall begreppen inte definierats direkt i texten återfinns definitionerna i punkt 16 nedan.

AV gäller oavsett om programvaran har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning.

2. Abonnemangsavtal

Tjänsterna, som inkluderar Lucids affärssystem, tillhandahålls som “Software as a Service” (“SaaS”), där Kunden köper ett abonnemang avseende Tjänsterna. Vid köp av abonnemang ges Kunden rätt till åtkomst till Tjänsterna på Startdagen och rätt att använda dem på det sätt som framgår av AV. Alla delar av Tjänsterna regleras av AV, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle.

Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke överförbar licens att använda Tjänsterna i enlighet med AV för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt Lucids vid var tidpunkt gällande prislista eller enligt Avtal. Betalning av avgifter enligt Avtal och uppfyllande av AV är en förutsättning för rätten att använda Tjänsterna. När Avtalet har upphört att gälla äger Kunden och dess Användare inte längre rätt att använda någon del av Tjänsterna.

Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick. Rätten att använda Tjänsterna är inte villkorade av eller beroende av någon särskild version av Tjänsterna eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsterna såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Kundens rätt att använda Tjänsterna inkluderar inte rätt att använda framtida versioner eller funktionaliteter som utvecklas av Lucid utan Lucids föregående samtycke.

Lucid förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i Tjänsterna. Lucid friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Om en sådan ändring, mot förmodan, sätter funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Tjänsterna permanent, äger Kunden rätt att avsluta abonnemanget omedelbart.

Lucid förbehåller sig rätten att göra ändringar i Avtalet. Materiella ändringar i Avtalet ska meddelas till Kund med sju (7) dagars varsel. Om Kund inte framför några invändningar mot ändringarna ska Kund anses ha accepterat ändringarna. Om Kund inte accepterar sådan materiell ändring, kan abonnemanget av Tjänsterna sägas upp skriftligen genom post eller e-post.

Lucid har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av Lucids åtagande enligt Avtalet.

Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens eller annan nyttjanderätt för Tjänsterna till tredje part, (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från Lucid dessförinnan.

3. Nyttjanderätt

När Kunden köpt ett abonnemang av Tjänsterna och accepterat AV får Kunden rätt att använda Tjänsterna från Startdagen under abonnemangstiden för så många användare som Kunden köpt abonnemang för. Kunden kan efter eget val köpa till rätt för fler Användare att använda Tjänsterna.

Endast Användare med ett betalt och giltigt abonnemang har rätt att använda Tjänsterna. Användarlicenser utfärdas för enskilda Användare. Användarkonton skapas och administreras av Kunden. Användarlicenser får inte delas eller användas av fler än en Användare men Kunden kan fritt överföra en användarlicens från en Användare till en annan. Lucid förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera antalet utnyttjade användarlicenser.

Varje Användare är ansvarig för sekretessen och riktigheten avseende inloggningsuppgifter och annan kontoinformation. Kunden och/eller Användaren måste informera Lucid omedelbart vid obehörig åtkomst till inloggningsuppgifter.

Kunden är medveten om att användande av Tjänsterna förutsätter tillgång till sådan programvara, utrustning och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja Tjänsterna. Dessa framgår av Lucids hemsida eller meddelas av Lucid vid förfrågan.

Användare ska inte överföra virus, maskar eller skadlig kod av något slag till Tjänsterna eller genom att använda Tjänsterna och Kund/Användare äger inte rätt att genomföra eller låta genomföra någon som helst analys eller s.k. “reverse engineering” av Tjänsterna eller dess kod. Tjänsterna får inte användas för något illegalt eller obehörigt syfte. Användare ska inte bryta mot någon lagstiftning i relevant jurisdiktion/relevanta jurisdiktioner, innefattande men inte uteslutande upphovsrättslagstiftning eller överföring av stötande, hotande, kränkande, ärekränkande eller annan anstötlig data till Tjänsterna.

4. Uppstart av tjänsterna

Lucid ska tillhandahålla Kunden Tjänsterna från och med “Startdagen”, vilken inträffar när Lucid tillhandahåller Kunden inloggningsuppgifter och/eller eventuella andra anvisningar för åtkomst till Tjänsterna utan krav på något särskilt godkännande från Kunden.

5. Databehandling och integritet

5.1 Behandling av personuppgifter

Kundens användande av Tjänsterna kan komma att innebära att personuppgifter överförs från Kunden till Lucid. Kunden är därvid (enligt EU:s Dataskyddsförordning ”GDPR”) att betrakta som personuppgiftsansvarig och Lucid som personuppgiftsbiträde. Enligt GDPR ska ett särskilt avtal ”Personuppgiftsbiträdesavtal” avseende sådan överföring och behandling upprättas mellan parterna med bl.a. de instruktioner som ska gälla för behandlingen.

 

5.2 Kundens data

Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens data och Lucid erhåller inga rättigheter, utöver vad som framgår av Avtalet, till Kundens data eller del därav. Lucid äger rätt att under avtalstiden använda Kundens data för att leverera Tjänsterna till Kunden.

Kunden har inte möjlighet att nå eller använda Tjänsten efter att Avtalet upphör. Kunden är ansvarig för att ladda ned Kundens data eller delar därav som Kund kan behöva i framtiden från Tjänsten innan Avtalet upphör.

5.3 Insamling av information

Lucid kan komma att samla in information från användningen av tjänsterna via automatiserade datainsamlingsverktyg. Lucid samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra produkter och tjänster samt för statistik och analyser av olika slag.

 

5.4 Samtycke till insamling och behandling av av identifikationsdata

Kunden samtycker härmed uttryckligen till att Lucid får samla in, visa, överföra och behandla Kundens identifikationsdata och profilinformation på så sätt som framgår av punkt 5.3 ovan.

5.5 Informationssäkerhet

Om inte annat anges i Avtalet, kommer Lucid inte att sälja, hyra, hyra ut eller på annat sätt göra insamlad Data tillgänglig för tredje part, utom i följande situationer; (i) för att följa lag, förordning eller föreskrift, eller för att svara på en lagakraftvunnen begäran från myndigheter eller polis, såsom ett domstolsbeslut, beslut eller föreläggande; (ii) för att undersöka eller förhindra säkerhetshot, bedrägeri eller brott mot Avtalet; (iii) för det fall omorganisation, fusion, försäljning eller köp av hela eller delar av Lucid, då personlig information kan komma att avslöjas som del av omorganisationen eller sammanslagningen eller till faktiska och framtida köpare.

5.6 Bokföringsunderlag

Kunden kan ladda upp bokföringsunderlag, såsom fakturor och kvitton, i Tjänsten eller hänvisa visst bokföringsmaterial direkt till tjänsten via e-post. Kunden ansvarar för att bokföringsunderlag hanteras enligt kraven i bokföringslagen och andra gällande lagar och regler. Filer och dokument som lagras i Tjänsten har Kunden möjlighet att exportera ur Tjänsten under avtalstiden så länge underlagen inte har raderats.

6. Prissättning och fakturering

Om inget annat anges i Avtalet, följer avgifter och faktureringsperioder för Tjänsterna de priser som vid var tidpunkt görs tillgängliga av Lucid.

Abonnemangsavgifter debiteras månadsvis i förskott. Lucid förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsterna för kommande perioder. Kunden och Lucid är överens om att abonnemangsavgift alltid ska utgå för det faktiska antal Användare som har tillgång till Tjänsterna. Abonnemangsavgift utgår från och med dagen för undertecknandet av Avtalet.

Moms tillkommer på angivna priser.

Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter.

Abonnemangsavgiften inkluderar Lucids arbete för implementation och tillhandahållande av Tjänsterna samt support enligt dessa AV. Abonnemangsavgiften inkluderar inte några andra tjänster, inklusive men inte begränsat till eventuellt arbete avseende migration av Kunds data eller Tjänsterna till tredje part eller annan leverantör än Lucid.

7. Avtalsperiod och uppsägning

Abonnemanget gäller från och med den dag Kund accepterat dessa AV, vilket sker genom att Kunden signerar dessa AV och eventuella övriga skriftliga villkor (gemensamt “Avtalet”). Om inget annat anges i Avtalet gäller Avtalet tillsvidare med en uppsägningstid för Kunden om trettio (30) dagar och en uppsägningstid för Lucid om trettio (30) dagar. Uppsägning ska ske skriftligen genom post eller e-post.

Kunden kan när som helst utöka antalet användare. Avtalsperioden enligt ovan omfattar även de nya användarna.

Vid uppsägning av abonnemanget kommer Kundens åtkomst till Tjänsterna att spärras efter sista aktiva abonnemangsdagen, vilket om inte annat överenskommits mellan Lucid och Kund, vid Kunds uppsägning av Avtalet, är trettio (30) dagar från att uppsägning kom Lucid tillhanda, och vid Lucids uppsägning, trettio (30) dagar från att uppsägning kom Kund tillhanda.

Kunden kan minska antalet användare först efter att sex (6) månader har förflutit från dagen för ingåendet av Avtalet, varvid abonnemangsavgiften kommer att justeras från och med nästkommande faktura. Därefter kan antalet användare minskas högst en gång varje halvår. Antalet Användare kommer då att begränsas till det nya önskade antalet Användare med start från och med datumet för nästkommande faktura. Antalet Användare kan dock aldrig understiga det minimiantal som överenskommits mellan Lucid och Kund.

Efter sista aktiva abonnemangsdagen kommer Kundens Data i tjänsten raderas och det är upp till Kunden att spara undan informationen på annat sätt.

Abonnemang som tecknas som “free trial” löper under fjorton (14 dagar) och har ingen automatisk förlängning. Under denna period kan Kund och Lucid säga upp Avtalet utan uppsägningstid.

8. Förtida upphörande

Lucid kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser, om Kunden bryter mot Avtalet, om Kunden blir upptagen på en nationell eller internationell sanktionslista eller om Kunden begår sådan oetisk handling som medför att Lucid inte vill vara associerad med Kunden. Lucid har då rätt att säga upp Avtalet och stänga av Tjänsterna med omedelbar verkan och utan skyldighet att återbetala någon del av erhållen abonnemangsavgift.

9. Säkerhet

Lucid är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga tjänster och strävar efter att vid varje tidpunkt tillhandahålla adekvata administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder.

10. Support

Lucid utvecklar hela tiden sina produkter för att Kunderna ska ha tillgång till en så bra mjukvara som möjligt.

Lucid tillhandahåller, om inte annat meddelas av Lucid, produktsupport via e-post helgfri måndag till fredag 08.00 – 17.00.

Med support avses hjälp med handhavandeproblem.

Support tillhandahålls till den person hos Kunden som är utsedd till Lucid-administratör.

I Lucids skyldigheter ingår inte att ge instruktioner eller utbilda Användaren för det fall att nödvändig information framgår i Tjänsternas hjälptexter, arbetsgångar på Internet eller i andra media, att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsterna, avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än Lucids personal, ovarsam eller felaktig hantering, avhjälpa fel som orsakats av en produkt/tjänst från tredje part som kopplats till Tjänsterna eller avhjälpa fel som uppkommit på grund av fel i Kundens tekniska utrustning eller fel orsakad av skadlig kod. Vidare har Lucid inga skyldigheter att avhjälpa fel i nätverk, operativsystem eller annan mjukvara som tillhandahålls av tredje part. Support inkluderar exempelvis inte Windows, MS Office, skrivare eller e-postprogramvara mm.

För arbete som inte ingår i Lucids skyldigheter/Tjänsterna debiteras avgifter enligt överenskommelse med Kund.

11. Immateriella rättigheter

Lucid – eller dess licensgivare – är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (“IPR”) hänförliga till Tjänsterna. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke- elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsterna är upprättade och används (“Dokumentation”) anses vara del av Tjänsterna och är föremål för samma restriktioner som gäller för Kundens användning av IPR. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsterna eller i anslutning till Tjänsterna är respektive ägares egendom och ingen rätt till Tjänsterna, IPR eller Dokumentation övergår till Kund annat än den begränsade licens som beskrivs i punkt 3.

Lucid gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden som överförs till Tjänsterna annat än den nyttjanderätt som beskrivs i punkt 5.

Om Lucid tillhandahåller produkter under licens från annan leverantör än Lucid gäller den andre leverantörens licensvillkor framför Avtalet såvitt avser den produkt som lyder under annan licens. Detta ska dock inte påverka överenskommen abonnemangsavgift.

Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för användaren. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och användningen av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Lucid står inte bakom och ansvarar inte för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådan Tredjepartsapplikation.

Om Kunden gör intrång i Lucids IPR som omfattas av Tjänsterna, eller använder Tjänsterna på ett sätt som strider mot Avtalet, ska Kund ersätta Lucid för skadan. Lucid eller dess licensgivare ska ha rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen, och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt lag. Motsvarande ska gälla om Kunden har, eller har försökt att erhålla information eller data som Kunden inte har rätt till enligt Avtalet.

Kunden är skyldig att omedelbart meddela Lucid om eventuellt intrång i Lucids eller tredje parts IPR som omfattas av Tjänsterna, som kommer till Kunds kännedom, liksom anspråk från tredje man att Tjänsterna gör intrång i tredje parts IPR. Kunden ska under alla omständigheter hålla Lucid skadeslös för Kundens eller Användares brott mot Avtalet inklusive intrång i Lucids eller tredje parts IPR.

12. Sekretess

Vardera part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet annat än när så krävs enligt tillämplig lagstiftning, tillämpliga börsregler eller för att tillvarata sina rättigheter enligt Avtalet.

Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av i Avtalet angivna bestämmelser inklusive skyldigheten att iaktta sekretess enligt denna punkt 12.

Parts sekretesskyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden.

13. Garanti och garantibegränsning

Lucid strävar efter att Tjänsterna ska fungera såsom huvudsakligen beskrivits i Avtalet. Kunden och Lucid är överens om att Tjänsterna och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsterna är en pågående process. Kunden medger att Tjänsterna levereras i befintligt skick och används på Kundens egen risk.

Lucid garanterar inte att Tjänsterna uppfyller Kundens krav, att de fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, och inte heller att de inte avbryts eller är fria från fel. Kunden ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot av Lucid hänvisade hemsidor. Vidare skall noteras att användning av Internet för att använda Tjänsterna varken installeras, underhålls eller etableras av Lucid, och att Lucid inte har kontroll över Internet. Lucid är inte ansvarig för avbrott eller störningar i driften av någon del av Internet, och har inte heller ansvar för en eventuell reglering av Internet. Lucid skall sträva efter att vidta rimliga åtgärder som Lucid bedömer lämpliga för att åtgärda och undvika händelser som innebär avbrott i Tjänsterna, dock garanterar Lucid inte att avbrott inte äger rum. Lucid är inte ansvarig för prestanda i Internettjänster eller hur Internetleverantörer utför sina tjänster.

Om Tjänsterna inte fungerar i enlighet med Avtalet, skall Lucid sträva efter att korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsterna. Lucid åtgärdar anmälda fel i Tjänsterna som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsterna, så snart det är möjligt. Lucid förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras. Lucid åtgärdar fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar Kundens användande av Tjänsterna och/eller Tjänsternas funktion, tidigast vid nästa officiella version av Tjänsterna eller i mån av tid.

Tjänsterna levereras i befintligt skick och varken Lucid eller någon av dess licensgivare ger någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, rörande lämplighet för visst ändamål eller kapacitet för systemintegration. Inga garantier eller utfästelser ska gälla mellan Kunden och Lucid utöver de som särskilt anges i Avtalet, och Kunden äger inte rätt att förlita sig på några andra garantier eller utfästelser som inte uttryckligen anges i Avtalet.

Länkar till webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av Lucid som framträder i Tjänsterna eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. Lucid är inte ansvarig för sådana webbsidor.

Om någon del av Avtalet ogiltigförklaras, helt eller delvis, skall detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Den aktuella bestämmelsen skall i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, så långt möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften.

14. Ansvarsbegränsning

Lucid är inte i något fall ansvarig för innehållet i eller äganderätten till Data.

Lucid är inte i något fall ansvarig för några instruktioner eller tips för Databehandling eller andra åtgärder som utförs av Kundens Användare eller som Kunden önskar att Lucid utför.

Om Lucid hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden som ett resultat av ett brott av någon skyldighet som följer av Avtalet, skall sådan ersättning under inga omständigheter inkludera ersättning för indirekt förlust eller följdskada, eller skadestånd av något slag som följer av, eller är ett resultat av sådant avtalsbrott, omfattande men inte uteslutande all förlust av Data, förlust av produktion, förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav eller myndighetsbeslut, även om Kunden har informerats om risken för sådana skador. Lucids ansvar enligt Avtalet är begränsat till endast direkt skada. Lucids skyldighet att erlägga återbetalning och ersättning för direkt skada under varje 12- månaders period ska vara begränsat till ett belopp som motsvarar 12 månaders abonnemangsavgifter för Tjänsterna under samma period. Sådan återbetalning eller ersättning kan dock aldrig överstiga 0,5 prisbasbelopp enlig 2 kap. 6§ socialförsäkringsbalken.

Lucid kan inte hållas ansvarig för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom Lucids kontroll.

För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Tjänsterna eller leveransen därav ändras, eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Tjänsten har tillgängliggjorts på marknaden, som hindrar Lucid från att uppfylla instruktioner från Kunden eller Lucids skyldigheter enligt Avtalet, och/eller som kräver att Tjänsten stängs av, helt eller delvis, för en viss tid eller för obestämd tid, skall det anses utgöra en force majeure-händelse. Lucid är inte i något fall ansvarig för sådan force majeure-händelse. Kunden blir i sådana fall ersatt för i förväg betald abonnemangsavgift för Tjänst som påverkas från den månad som följer avstängningen av Tjänsten med anledning av force majeure-händelsen. Utöver detta har Kunden inte rätt att framställa ytterligare krav på Lucid.

Även om Lucid kommer att visa tillbörlig omsorg för säkra överföringar av information mellan Kunden och Tjänsterna, medger Kunden att Internet är ett öppet system och att Lucid inte kan garantera, och inte heller garanterar, att tredje part inte kan komma i besittning av eller ändra Data eller Överföringen. Lucid har inget ansvar för sådant oavsiktligt missbruk, avslöjande eller förlust av Data.

15. Avtalande parter och gällande lag

Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag utan beaktande av dess lagvalsregler. Tvister som uppstår med anledning av Avtalet eller Tjänsterna, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

16. Definitioner

Användare: En fysisk person, typiskt sett anställd hos Kund, som av Kunden får rätt att använda Tjänsten för Kundens egna interna verksamhetsändamål.

Data: All data som Överförs av Kunden till eller från Tjänsten när Kunden använder Tjänsten i syfte att behandlas av Tjänsten

Databehandling: Alla åtgärder eller serier av åtgärder eller annan användning av Data av Lucid enligt Kundens instruktioner eller på annat sätt i avsikt att leverera Tjänsterna till Kunden.

Kund: Den juridiska eller fysiska person som specificeras på fakturan eller i Avtalet från Lucid och som ingår avtal med Lucid baserat på AV.